ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Αξιοποίηση του Καστρακίου

07 Μάρτιος, 2016

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Αξιοποίηση του Καστρακίου

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Αξιοποίηση του Καστρακίου», της δημοτικής ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. (υποβολή έως 04 Μαΐου 2016)

Φορέας χρηματοδότησης του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ), στον προϋπολογισμό του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 30.000,00 € για το Οικονομικό Έτος 2016 αντίστοιχα, με Κ.Α: 30/7413.0001. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 6265/02-02-2016, ΑΔΑ: ΩΜΚ9ΩΕΣ-Χ1Λ) για την διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 30.000,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών, καθώς και της Αμοιβής των Μελών της Κριτικής Επιτροπής και των τυχόν δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση σχεδιαστικών προτάσεων, για την αξιοποίηση του «Καστρακίου», Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οι οποίες θα συμβάλουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου της περιοχής, ενώ το μελλοντικό έργο, θα καταστήσει το χώρο χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την αξιοποίηση του «Καστρακίου» Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω.

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ.2.β.1. της υπ'αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β'/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 22186/04-052012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β'/2012). Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Επιπρόσθετα για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή/και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της υπ'αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011). Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ' όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών στους τεθέντες στόχου και κυρίως ως προς: -την οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου, -την αναγνωρισιμότητα του προτεινόμενου δημόσιου χώρου, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάδειξη των μνημείων και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης, -τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προβλεπομένων χρήσεων, της κυκλοφορίας και των πολιτών, -την βιωσιμότητα του δημόσιου χώρου, στην οποία περιλαμβάνονται ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η συμβολή στην κλιματική αλλαγή, -την ευκολία υλοποίησης και η γενικότερη οικονομία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 04/05/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ., δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή. Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ 187 56, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, στο πρωτόκολλο του Δήμου, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής: o Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή o Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και o Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (υπ'αριθμ. 38/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 10198/18-02-2016, ΑΔΑ: 78ΙΩΩΕΣ-0ΩΝ), η οποία σαφώς ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.4  της υπ'αριθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β'/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 22186/04-052012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β'/2012). Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, το πρώτο ποσού 11.250 €, το 2ο ποσού 8.250 € και το τρίτο ποσού 5.500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντίστοιχα. Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των χιλίων 1.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) εκάστη.

Στην διατιθέμενη πίστωση περιλαμβάνεται ποσό 2.000 € που αντιστοιχεί στη δαπάνη της Αμοιβής των Μελών της Κριτικής Επιτροπής και των τυχόν δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO