ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

05 Μάιος, 2016

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την επανάχρηση του κτιρίου «Χατζόγλειο Σχολείο» στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού - πολιτιστικού - κοινωνικού πολυχώρου. (προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 1 Αυγούστου 2016)

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την επανάχρηση του κτιρίου «Χατζόγλειο Σχολείο» στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού - πολιτιστικού - κοινωνικού πολυχώρου.

Το συγκρότημα θα στεγάσει τις λειτουργίες: του Κέντρο Πληροφόρησης της ΠΕ Πιερίας, του ΚΑΠΗ, ΚΕΔΔΥ χώρους διοίκησης υποστηρικτικών υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης κεντρική αμφιθεατρική αίθουσα με πολλαπλές χρήσεις, χώρο υποδοχής της (Φουαγιέ) και κυλικείο όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα 1 της προκήρυξης που αφορά το κτιριολογικό πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.

Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει.

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, η λειτουργικότητα, η μορφολογική αντιμετώπιση των όψεων και η βιοκλιματική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά. Τέλος η λύση θα πρέπει να εναρμονίζεται με το κτιριολογικό πρόγραμμα της διοργανώτριας αρχής.

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής:

Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή.

Τρεις κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 €
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 4.000 €
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 2.000 €
3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ 1000 € εκάστη
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από τη Διοργανώτρια Αρχή.

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με το Προσάρτημά της (Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού) με τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.pkm.gov.gr. Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν σε έντυπη μορφή / cd από τη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Διοργανώτριας Αρχής, 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 Κατερίνη (3ος όροφος, τηλ. 23513511922351351192, φαξ 2351351190), από την Τετάρτη 27-04-2016 έως και την Παρασκευή 27-05-2016 τις εργάσιμες ημέρες (8:00 έως 14:00), καταβάλλοντας το αντίτιμο των 10 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των παραπάνω με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα μία (1) Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Διοργανώτριας Αρχής 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 Κατερίνη (3ος όροφος, τηλ. 2351351192, φαξ 2351351190) τις εργάσιμες ημέρες. Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO