ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

04 Αύγουστος, 2014

Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Διαβάστε το Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής της 1η Επιστημονικής Συνάντησης συνΕργασίας στη Ναύπακτο.

Μετά τη 'Συνάντηση συνΕργασίας', που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο στις 24, 25, 26Ιανουαρίου 2014 με θέμα 'Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και ΑρχιτεκτονικήΚληρονομιά', ακολούθησαν, ως συνέχεια αυτής, τρείς συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής,στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στις 18 Φεβρουαρίου, 4 Μαρτίου και12 Μαρτίου με στόχους, την αποτίμηση του τριημέρου στην Ναύπακτο, την κατάθεση παρεμβάσεωνκαι τη συζήτηση για τη σύνταξη πορίσματος που θα κατατεθεί ως πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για τιςπροδιαγραφές Β' φάσης των μελετών. Το παρόν πόρισμα στοχεύει να συμβάλει στη διατύπωση πρότασης εξειδίκευσης των προδιαγραφώνγια την επικείμενη Β' φάση των τρεχουσών μελετών και στην αναμόρφωση των προδιαγραφών τηςΑ' φάσης των επικείμενων για προκήρυξη μελετών για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας.Η σύνταξή του έγινε με βάση την αποτίμηση της Α' φάσης των μελετών που παρουσιάστηκαν στηνΝαύπακτο και κυρίως τη γνώση, τις εμπειρίες και τις απόψεις των μελών της επιστημονικήςεπιτροπής. Έχει χαρακτήρα μεθοδολογικό για τη βελτίωση και αποσαφήνιση του περιεχομένου τωνμελετών, με στόχο όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι εφικτό να προστεθούν/εξειδικευτούν,στο πλαίσιο των υπαρχουσών συμβάσεων. Παράλληλα, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στιςυπό εξέλιξη μελέτες, το πόρισμα αυτό προτείνεται ώστε το ΥΠΕΚΑ να το λάβει υπόψη του, τόσο ωςπρος το προτεινόμενο σε αυτό μεθοδολογικό πλαίσιο, όσο και ως προς τις προτάσεις που περιέχεικαι να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να είναι δυνατή η «πλήρης» υιοθέτησή τους στιςμελλοντικές αναθέσεις και η περαιτέρω κατάλληλη επεξεργασία του, προκειμένου να αναμορφωθείτο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη δόμηση στους οικισμούς.Η τεκμηρίωση επιμέρους σημείων του πορίσματος γίνεται με αναφορά στις προδιαγραφές τωνμελετών, όπως αυτές είναι διατυπωμένες στο συμβατικό τους αντικείμενο, καθώς και στο ισχύονθεσμικό πλαίσιο που αφορά άμεσα στο θέμα. Ειδικά για τις Ευρωπαϊκές συμβάσεις Προστασίας τουΦυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, επισυνάπτεται στο παρόν πόρισμα ειδικό παράρτημα, μεσχόλια και επισημάνσεις για τη δεσμευτικότητα διατάξεων και όρων που αφορούν στο θέμα.

Η επιτροπή συνεδρίασε στη Ναύπακτο στις 24,25,26/1/2014 και στην Αθήνα στις 18/2/2014, 4/3/2014 και 12/3/2014)

Διαβάστε το Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΩ
Διαβάστε το Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής. Παράρτημα Ι. Θεσμικό Πλαίσιο ΕΔΩ

Διαβάστε το Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής. Παράρτημα ΙΙ. Βαθμοί Προστασίας ΕΔΩ

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital